REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on Laineaho Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Laatimispäivä: 21.8.2018
Päivitetty: 30.1.2024

 

 1. Rekisterinpitäjä
  Yritys:Laineaho Oy
  Y-tunnus:0965663-9
  Käyntiosoite:Pikkalanlähteenkatu 10, 53500 Lappeenranta
  Postiosoite:Pikkalanlähteenkatu 10, 53500 Lappeenranta
  Puhelin:040 503 4100
  Sähköposti:info@laineaho.fi
 2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
  Mikko Laineaho
  Laineaho Oy
  puh. 050 591 7800
  info@laineaho.fi

 3. Rekisterin nimi
  Laineaho Oy:n asiakasrekisteri 

 4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on 1) sopimuksen täytäntöönpano, 2) Lakisääteinen velvoite koskien mm. kirjanpitolakia ja kuluttajakaupan virhevastuuta, 3) suostumusta tai 4) elintärkeiden etujen suojaamista.
   
  Jos annat meille henkilötietosi:
  a) tilataksesi uutiskirjeemme, tarkoituksemme yhteystietojesi keräämiseen on tarjota sinulle palveluja, parantaa uutiskirjettä ja kertoa tuotteistamme ja palveluistamme;
  b) lähettääksesi yhteydenottopyynnön, yhteystietojesi keräämisen tarkoituksena on vastata yhteydenottopyyntöösi;
  c) tilataksesi palveluitamme, tarkoituksemme yhteystietojesi keräämiseen on tarjota sinulle palveluja;
  d) tilataksesi romuajoneuvopalvelun, tarkoituksemme henkilötietojesi keräämiseen on tarjota sinulle romuajoneuvon nouto- tai vastaanottopalvelua ja ajoneuvokohtainen romutustodistuksen laadinta, jonka jatkokäsittelyn hoitaa romuajoneuvo-operaattorimme välittäen käsiteltäviä henkilötietoja myös asianmukaisille kolmansille osapuolille;
  e) myydessäsi romumetallia, tarkoituksemme on täyttää romualalla vallitsevan käytännön ja Romukauppiaiden Liiton ohjeistuksen mukaisesti tuntea asiakkaamme sekä tuottaa ja kehittää palvelua.
   
  Laineaho Oy käsittelee ainoastaan kyseisen palvelun tuottamiseen tarpeellisia henkilötietoja. Henkilötietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

 5. Rekisterin tietosisältö
  Rekisteriin tallennettuja tietoja ovat:
  ·      nimi
  ·      asema
  ·      yritys/organisaatio
  ·      yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
  ·      henkilötunnus
  ·      tilinumero
  ·      ajoneuvon rekisterinumero
  ·      ajoneuvon valmistenumero
  ·      asiakasnumero
  ·      laskutustiedot
  ·      muut asiakassuhteeseen liittyvät tiedot
  ·      sähköiseen asiointiin liittyvät tiedot
   
  Sivustollamme vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

 6. Tietolähteet
  Tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta sähköpostitse, puhelimitse, verkkosivulomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sosiaalisen media palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.
   
  Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä, kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

 7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
  Tietoja voidaan siirtää kolmansille osapuolille, kuten palveluntarjoajille, mikäli se on tarpeen henkilötietojesi käsittelyn tarkoitusten toteuttamiseksi. Kun siirrämme henkilötietoja taholle, joka käsittelee tietoja puolestamme (eli henkilötietojen käsittelijälle), olemme varmistuneet sopimuksellisin ja muin järjestelyin siitä, että henkilötietoja käsitellään vain antamiemme kirjallisten ohjeiden perusteella ja vain tässä tietosuojaselosteessa määriteltyihin tarkoituksiin. Lisäksi varmistamme sen, että pääsy henkilötietoihin on rajoitettu vain sellaisiin henkilöihin, joilla on tehtäviinsä liittyvä tarve saada pääsy henkilötietoihin
   
  Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja voidaan luovuttaa toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla, sekä historiallista tai tieteellistä tutkimusta varten edellyttäen, että tiedot on muutettu ei-tunnistettavaan muotoon.
   
  Tietoja voidaan luovuttaa yritysjärjestelyiden yhteydessä ostajille, mikäli Laineaho Oy myy tai muutoin järjestelee liiketoimintaansa. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät tietoja rekisterinpitäjän lukuun, osapuolten välisen yhteistyösopimuksen perusteella. Tällöin tietojen käsittelijällä ei ole oikeutta käsitellä siirrettyjä tietoja omaan lukuunsa omissa henkilörekistereissään.
   
  Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja ei siirretä Yhdysvaltoihin ilman rekisteröityjen nimenomaista suostumusta. Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n jäsenvaltioiden alueelle tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole edellä mainittujen henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen tai tietojen teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, tarkoituksen tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.
   
  Laineaho Oy voi siirtää rekisterin sisältämiä tietoja omiin suoramarkkinointirekistereihinsä asiakkuuden ja asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen.

 8. Sosiaaliset laajennukset
  Laineaho Oy:n verkkosivuilla on linkkejä ja sosiaalisen median liitännäisiä, jotka vievät sinut kolmansien osapuolten verkkosivuille, kuten Facebookiin ja WhatsAppiin. Näihin sovelluksiin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja, eikä Laineaho Oy ota vastuuta niiden sisällöstä. Lisätietoja palveluiden tietosuojakäytännöistä löydät niiden omilta sivuilta.

 9. Kameratallenteet
  Toimipisteessämme on valvontakamerat. Valvontakameroiden tallenteita säilytetään verkkopohjaisella palvelinlaitteella. Tallenteiden katseluoikeus on Laineaho Oy:n edustajilla, ja asianmukaisen syyn täyttyessä myös kolmansilla osapuolilla kuten vartijoilla, poliisilla ja muilla viranomaisilla.

 10. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Henkilötietojen käsittelijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus ja henkilötietoja käsittelevät vain henkilöt, joiden toimenkuva sitä edellyttää. Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävien teknisin keinoin suojattuja. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.
   
  Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.
   
  Tietojen käsittelyaikojen suunnittelussa on huomioitu käsittelyn rajoittaminen vain kunkin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisiin tietoihin. Sopimussuhteisiin liittyviä henkilötietoja säilytetään järjestelmissä pääsääntöisesti enintään 2 vuotta sopimuksen päättymisen jälkeen. Maksutapahtumiin ja laskutukseen liittyviä henkilötietoja käsitellään osana Laineaho Oy:n kirjanpitomateriaalia kirjanpitolain määrittelemän ajan, joka on 6 vuotta sen kalenterivuoden lopusta, jonka aikana tilikausi päättyy. Palaute- ja reklamaatioasioiden käsittelemiseksi tarpeelliset tiedot säilytetään asian käsittelyn kannalta edellytetyn ajan, joka tyypillisesti ei ylitä 2 vuotta.
   
  Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti ottaen huomioon sovellettavan lainsäädännön. Tämän lisäksi huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Oikaisemme tai hävitämme tällaiset tiedot viipymättä.

 11. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
  Rekisteröidyillä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Rekisteröidyn pyynnöstä teemme henkilötietoihin tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot. Tietojen tarkastus ja päivitys tapahtuvat ottamalla yhteys asiakaspalveluumme. Pyynnön tulee olla kirjallinen ja allekirjoitettu tai sen voi lähettää sähköpostilla asiakaspalveluumme.

 12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
  Laineaho Oy kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissa. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Laineaho Oy suosittelee rekisteröityjä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.